Szybka Pomoc

Zapytania szybka pomoc

Odpowiedzi Szybkiej Pomocy


Co to jest Wspólna Klasyfikacja Patentowa?

Wspólna Klasyfikacja Patentowa (CPC), obowiązująca od 1 stycznia 2013 r., jest systemem klasyfikacyjnym wspólnie opracowanym przez EPO i USPTO. Łączy dobre praktyki w zakresie klasyfikowania dokumentacji patentowej obu urzędów.


Jak wpisać symbole klasyfikacji?

Należy po prostu wpisać symbol klasyfikacji, np. H01L21/285, w polu wyszukiwania, a następnie kliknąć "Wyszukaj". Poszukiwanie można także prowadzić na różnych poziomach, np. H01, H01L itd.


Co oznaczają różne przyciski?

Dzięki przyciskom można dostosować okno wyszukiwania. Przy użyciu strzałek można wyświetlić symbole klasyfikacji po lewej, a tytuły po prawej stronie lub odwrotnie. Możliwe jest przełączanie widoku klasyfikacji z hierarchii punktowej na strukturę drzewa i odwrotnie. Można wybrać, czy uwagi i ostrzeżenia mają być widoczne, czy nie. Można sprawdzić, gdzie się zaczyna i kończy tekst MKP (tekst CPC jest podświetlony na zielono). Możliwe jest wybranie daty lub zakresu dat wprowadzenia zmian. Można wyświetlić lub ukryć serie 2000 CPC, które mogą być wklejone do tekstu lub wyświetlone na końcu.


Czy można wyszukać symbol klasyfikacji za pomocą słów kluczowych?

Tak. W polu wyszukiwania można wpisać maksymalnie dziesięć słów kluczowych w języku angielskim. Można je łączyć operatorami logicznymi lub użyć symboli wieloznacznych, takich jak *, ? I #.


Czy można przeprowadzić nowe wyszukiwanie z użyciem podanych symboli klasyfikacji?

Tak. Po prostu zaznacz pole wyboru przy symbolach klasyfikacji, które chcesz przeszukać, aby skopiować je do pola "Wybrane symbole klasyfikacji" po lewej. Operator "low" jest operatorem domyślnym, który oznacza, że wyszukiwanie będzie prowadzone wśród wszystkich symboli klasyfikacji znajdujących się poniżej danej grupy w hierarchii. Kliknięcie przycisku "low" zmieni operator na "exact". Wtedy wyszukiwanie będzie prowadzone tylko w danej podgrupie. Aby przeprowadzić wyszukiwanie z użyciem wybranych symboli klasyfikacji, należy kliknąć przycisk "Wyszukaj dokumenty". Aby eksportować wyniki Wyszukiwania według klasyfikacji do formularza Wyszukiwania zaawansowanego, należy kliknąć przycisk "Kopiuj do formularza Wyszukiwania zaawansowanego".


Gdzie można znaleźć opis danej klasy CPC?

Opis danego symbolu klasyfikacji CPC widoczny jest po jego kliknięciu. Po kliknięciu właściwego przycisku możliwe jest przełączanie widoku klasyfikacji pomiędzy hierarchią punktową a strukturą drzewa.


Co oznaczają gwiazdki przed wyszukanymi symbolami klasyfikacji?

Przy Wyszukiwaniu według klasyfikacji z użyciem słów kluczowych system identyfikuje klasy występujące najczęściej w wynikach wyszukiwania i podaje je w kolejności ważności (maksymalnie pięć gwiazdek, zaczynając od najważniejszych).


Co oznacza tekst w nawiasach?

Tytuły grup CPC niewystępujące w MKP lub dowolny tekst dotyczący CPC dodany do oryginalnego tytułu grupy MKP wpisany jest w nawiasach klamrowych {...}. Naciśnięcie przycisku "CPC" podkreśla ten tekst na zielono.